Bağış ve Yardım Politikası

ALARKO HOLDİNG A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Alarko Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirket adına bağışta bulunulması konusunda yetkilidir. Bu hususta Yönetim Kurulu, Bağış ve Yardım Politikası’nda belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar

 - Alarko Holding A.Ş., eğitim, sağlık ve toplumsal dayanışma amacıyla veya şirket faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, dernek ve vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir.

 - Alarko Holding A.Ş. tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

- Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir.

- Alarko Holding A.Ş. tarafından yapılacak bağış ve yardımların şirket stratejileri, temel kurumsal değerler ve etik standartları ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlaması esastır.

- Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

- Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikası’nda yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.

- Alarko Holding Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak, şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki net dağıtılabilir dönem kârının %1’ine kadar olan tutar kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilecek kâr payına halel gelmemek şartıyla, Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı’na bağışlanır. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul toplantısında belirlenir.

- Yardım ve bağışların sınırı, asgari oran dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5’lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması, yardımların sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.

- Alarko Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 58. maddesinin b bendi doğrultusunda şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.

İşbu Bağış ve Yardım Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup gerçekleştirilecek ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve şirketin kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.